Parlamentare2020/ Decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale – adoptată de CNA

0
281

Consiliul Naţional al Audiovizualului a adoptat miercuri, în unanimitate, o decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor. Consiliul a adoptat pe 8 octombrie un proiect de decizie privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor care urmează să aibă loc în acest an, acesta fiind postat pe site-ul CNA pentru dezbatere publică până pe 15 octombrie. Până la îndeplinirea termenului a fost primită o singură adresă din partea radiodifuzorului Metronom, în cadrul căreia au fost formulate două opinii cu privire la proiectul de decizie, prima referindu-se la motivaţia restrângerii difuzării de spoturi publicitare doar în emisiunile electorale şi de dezbatere electorală, iar cea de-a doua la art. 18, alin. 5, potrivit căruia mesajele electorale trebuie difuzate contra cost. Cele două observaţii au fost argumentate de CNA, potrivit Legii 208 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. ‘Celor de la Radio Metronom ar trebui să le răspundem că această campanie se va desfăşura contra cost în cadrul emisiunilor de promovare electorală şi de difuzare a spoturilor, pentru că, de fapt, asta îi interesa pe ei’, a spus preşedintele CNA, Monica Gubernat, preşedintele de şedinţă. *** Potrivit deciziei, reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe vineri, 6 noiembrie, şi se încheie în ziua de vineri, 4 decembrie, ora 7,00. Candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi au acces la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, în condiţiile art. 66 – 69 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Campania trebuie să servească intereselor generale ale electoratului de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză, precum şi ale competitorilor electorali de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale. Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând principiile legate de echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului; echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali; corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant. Posturile de radio şi de televiziune private au obligaţia să comunice, printr-o adresă, Consiliului Naţional al Audiovizualului, implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum şi intervalele de timp de difuzare a acestora până cel mai târziu în ziua de 6 noiembrie. Tarifele pe emisiune şi pe unitate de timp ale fiecărui post privat de radio şi de televiziune vor fi făcute publice şi vor fi aceleaşi pentru toţi competitorii. Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: * emisiuni informative, difuzate de luni până duminică, a căror durată programată poate fi mărită cu cel mult 15 minute; * emisiuni electorale, difuzate de luni până vineri, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestora se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral. Acestea vor fi semnalate prin marcajul emisiune electorală, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; * emisiuni de dezbatere electorală, difuzate de luni până duminică, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; acestea vor fi semnalate prin marcajul ‘emisiune de dezbatere electorală’, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune. În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali. Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii. Emisiunile şi dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa, iar candidaţii au obligaţia să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor; să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice; să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat; să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală ori etnie. Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au obligaţia să fie imparţiali; să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale; să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare; să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite; să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă legislaţia audiovizuală; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfoanelor acestora sau oprirea emisiunii, În cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat. Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale. De asemenea, aceştia trebuie să asigure exercitarea dreptului la rectificare sau, după caz, la replică în condiţiile prevăzute de lege. Începând cu 48 de ore înainte de începerea votării şi până la încheierea votării sunt interzise: prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă; difuzarea de spoturi de publicitate electorală; invitarea sau prezentarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile şi programele posturilor de radio şi de televiziune, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege; comentarii privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind candidaţii şi competitorii electorali. Campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea dispoziţiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Deciziei CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentei decizii. Nerespectarea prevederilor acestei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa: AGERPRESS